Chi tiết câu hỏi :

Tôi được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 năm 2001. Tôi đang là giảng viên tại trường đại học công lập. Xin hỏi, Chứng chỉ nêu trên có được công nhận khi nộp hồ sơ thi xét nâng ngạch giảng viên chính theo quy định tại Thông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (cấp cho người hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) không phải là “chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên” quy định trong Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư  số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: