Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế : Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT- BKHCN ngày 26 tháng 8 năm 2010 của  Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 967/TTr-SKHCN

ngày 01 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1591/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3.

Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 35/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2012
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 35-12.doc (220672 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: