✅ Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Luật số 05/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT CƠ YẾU

Văn Bản Online

Luật số 05/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT CƠ YẾU Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 05/2011/QH13 Ngày ban hành 26/11/2011 Ngày có hiệu lực 01/02/2012 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu LUẬT CƠ YẾU Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 04/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐO LƯỜNG

Văn Bản Online

Luật số 04/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐO LƯỜNG Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 04/2011/QH13 Ngày ban hành 11/11/2011 Ngày có hiệu lực 01/07/2012 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu LUẬT ĐO LƯỜNG Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 03/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỐ CÁO

Văn Bản Online

Luật số 03/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỐ CÁO Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 03/2011/QH13 Ngày ban hành 11/11/2011 Ngày có hiệu lực 01/07/2012 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu LUẬT TỐ CÁO Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI

Văn Bản Online

Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 02/2011/QH13 Ngày ban hành 11/11/2011 Ngày có hiệu lực 01/07/2012 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu LUẬT KHIẾU NẠI Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT LƯU TRỮ

Văn Bản Online

Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT LƯU TRỮ Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 01/2011/QH13 Ngày ban hành 11/11/2011 Ngày có hiệu lực 01/07/2012 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu LUẬT LƯU TRỮ Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 67/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Văn Bản Online

Luật số 67/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 67/2011/QH12 Ngày ban hành 29/03/2011 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 66/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Văn Bản Online

Luật số 66/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 66/2011/QH12 Ngày ban hành 29/03/2011 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 65/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Văn Bản Online

Luật số 65/2011/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 65/2011/QH12 Ngày ban hành 29/03/2011 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ […]

Luật số 64/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Văn Bản Online

Luật số 64/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 64/2010/QH12 Ngày ban hành 07/12/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 63/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Văn Bản Online

Luật số 63/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 63/2010/QH12 Ngày ban hành 06/12/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG […]

Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Văn Bản Online

Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 62/2010/QH12 Ngày ban hành 06/12/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN Cơ quan ban hành Quốc hội […]

Luật số 61/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Văn Bản Online

Luật số 61/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 61/2010/QH12 Ngày ban hành 06/12/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Cơ quan […]

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT KHOÁNG SẢN

Văn Bản Online

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT KHOÁNG SẢN Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 60/2010/QH12 Ngày ban hành 30/11/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT KHOÁNG SẢN Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 59/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Văn Bản Online

Luật số 59/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 59/2010/QH12 Ngày ban hành 30/11/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải […]

Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT VIÊN CHỨC

Văn Bản Online

Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT VIÊN CHỨC Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 58/2010/QH12 Ngày ban hành 29/11/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT VIÊN CHỨC Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 57/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Văn Bản Online

Luật số 57/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 57/2010/QH12 Ngày ban hành 29/11/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THANH TRA

Văn Bản Online

Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THANH TRA Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 56/2010/QH12 Ngày ban hành 29/11/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT THANH TRA Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 54/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Văn Bản Online

Luật số 54/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 54/2010/QH12 Ngày ban hành 29/06/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 53/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Văn Bản Online

Luật số 53/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 53/2010/QH12 Ngày ban hành 29/06/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Văn Bản Online

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 51/2010/QH12 Ngày ban hành 29/06/2010 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Nội dung văn bản Tải văn bản