✅ Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 16/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Người ký Trần Huy Tuấn
Trích yếu Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Yên Bái
Phân loại Quyết định

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 31/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Người ký Trần Văn Hiệp
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lâm Đồng
Phân loại Quyết định

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 14/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2021
Người ký Bùi Văn Quang
Trích yếu Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Thọ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam : Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 19/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Phân loại Quyết định

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam : Ban hành Quy định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 20/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Ban hành Quy định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Phân loại Quyết định

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 09/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2021
Người ký Lâm Minh Thành
Trích yếu Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Phân loại Quyết định

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 10/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2021
Người ký Lâm Minh Thành
Trích yếu Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Phân loại Quyết định

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 24/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2021
Người ký Phạm Ngọc Nghị
Trích yếu Quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Đăk Lăk
Phân loại Quyết định

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 11/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2021
Người ký Lâm Minh Thành
Trích yếu Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Phân loại Quyết định

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận : Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 04/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/08/2021
Người ký Nguyễn Hoài Anh
Trích yếu Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Bình Thuận
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận : Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 05/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/08/2021
Người ký Nguyễn Hoài Anh
Trích yếu Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Bình Thuận
Phân loại Nghị quyết

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 10 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số : 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 19/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2012
Người ký Lê Văn Dung
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 10 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số : 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Ninh Bình
Phân loại Quyết định

Nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 77/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/10/2012
Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 21/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành 20/11/2012
Người ký Chu Ngọc Anh
Trích yếu Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư

Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế : Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 35/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2012
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Phân loại Quyết định

Thông tư số 30/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 30/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2012
Người ký Lê Đình Tiến
Trích yếu Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư

Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 31/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2012
Người ký Chu Ngọc Anh
Trích yếu Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày có hiệu lực 12/02/2013
Người ký Bùi Bá Bổng, Nguyễn Thị Minh, Chu Ngọc Anh
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư liên tịch

Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 01/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 14/01/2013
Người ký Chu Ngọc Anh
Trích yếu Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư

Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 12/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/03/2013
Người ký Chu Ngọc Anh
Trích yếu Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư